torsdag 3 september 2020

Feature Fly of the Month: September - Shrimps and Crustaceans!

 [For English, see below]


Temat for September är som rubriken säger, "Räkor och Kräftdjur". Detta med anledning (förutom att min arsenal av dessa flugor och ett minne blott) av den kommande havsöringsäsongen. Med enbart någon vecka kvar på 2020 års säsong så passar jag nu på att fylla den icke befintliga asken med nya kustflugor inför 2021. Ni kan följa bindandet på mitt Instagramkonto.


"Räkor och Kräftdjur"

Räkor, märlor, krabbor och andra sjölevande ryggradslösa djur står för en stor del av fiskens föda, speciellt när det kommer till kustvandrande havsöringar. Redan från årets första dagar så framförallt alla småkryp högst på menyn, då övriga byten som fisk mm. är få och långt emellan. Vattentemperaturen är enbart några grader över nollan så tempot är lågt och öringarna går på sparlåga i väntan på varmare vatten. 


#1. "Sandstorm"

När det kommer till räkflugor vänder jag mig direkt till Morten Hansen aka "Coastfly" på YouTube. Väldigt duktigt flugbindare och pedagogisk kille från andra sidan sundet. En av alla alster är "Sandstorm", som, om man ska tro Morten, är en fluga man absolut inte ska vara utan!
Bindbeskrivning av Morten Hansen aka "CoastFly"
Material köpt hos MISTPOOL, Finland.


#2. "STF Räkan"

STF Räkan måste vara någon av de enklaste räkmönster det finns. Så simpel men ändå så bra. Det finns inte mycket mer att säga om denna fluga än att den har sin plats i asken.
Bindbeskrivning av Morten Hansen aka "CoastFly"
Material köpt hos MISTPOOL, Finland.Tight Lines!                                                                      


[In English]


The theme for the month of September is as the heading says, "Shrimp and Crustaceans". The main reason for this (apart from the fact that my box of these flies is non existent), is that the new season for sea run browns here in southern Sweden is coming to an end in the next week or so, but it will reopen again the first of January 2021 and it would be nice to be prepared for once. You can follow the tying on my Instagram account.


"Shrimp and Crustaceans"

Shrimp, crabs gamarus and other ocean living invertebrates stand for a large portion of a fishes prey, especially with the coastal cruising Sea run browns. At the start of the year the water temperature is only a few degrees above freezing and the trout are sluggish and larger meals are few and far between. The invertebrates are however numerous and easy to catch as the trout wait for warmer days.


#1. "Sandstorm"

When it comes to shrimp flies I look no further than to Morten Hansen aka. "CoastFly" on YouTube. He's a very talented fly tier and pedagogic guy from the other side of the channel  (Denmark). On of his flies is the "Sandstorm" and if what Morten says about it, you do not want to be without it if you are a coastal sea run hunter.
Materials from MISTPOOL, Finland.


#2. "STF Shrimp"

This has to be one of the easiest shrimp patterns to tie. So simple and yet so good. There isn't much more to say about it other than it has its place in the fly box.
Materials from MISTPOOL, Finland.Tight Lines!

torsdag 13 augusti 2020

Feature Fly of the Month: August - Bugs, Insects and Terrestrials!

[For English, see below]

Ny månad och nytt tema. Med sommarvärmen kommer alla kryp och det kan därför vara passande att ha tema kring just dessa kryp, skalbaggar och landinsekter. Ni kan följa bindandet på mitt Instagramkonto.


"Landinsekterna"

Getingar, skalbaggar och myror är några insekter ur en lång rad kryp som under sommar och höst står på öringarnas meny. Jag har valt ut 10 nya och gamla mönster som har eller kommer få en given plats i min flugask.


#1. "Chernobylmyran"

En lite annorlunda fluga bland urvalet av imitationsmönster, men en ack så effektiv. Väl värd sin plats i asken.Bindbeskrivning av "McFly Angler"
Material köpt hos MISTPOOL, Finland. 


#2. Skalbagge

Det andra flugmönstret för Augusti är skalbaggen. I detta fallet bunden med foam. Det finns en uppsjö av olika mönster med eller utan foam, men de flesta ser ganska snarlika ut. Jag personligen gillar foam då den har lagom mycket flytkraft så att baggen hänger i vattenytan. En fluga väl värt att ha i asken under sommaren.Bindbeskrivning av "Ryan Keyes"
Material köpt hos MISTPOOL, Finland. 


#3. Flygande myra

Vid slutet på July eller början på Augusti, oftast framåt kvällen, när alla variabler är rätt så är det dags för flygmyrorna att lämna stacken eller gräsmattan. En stor mängd fåglar som som cirkulerar på ett och samma område brukar vara ett typiskt tecken på myrsvärm. Om svärmningen sker i närheten av vatten är det oundvikligt att några landar på ytan och har man turen med sig att vara ute i ett just sådant tillfälle så är ett sådan mönster guld att knyta på tafsen.Bindbeskrivning av "Davie McPhail"
Material köpt hos MISTPOOL, Finland. 


#4. Geting

Getingen är ännu en fluga likt, superpuppan, som har en given plats i åtminstone Svenska flugaskar. Framåt höstkanten är den knuten på mångas tafsar när de dör och landar på vattenytan. Det finns en rad olika populära mönster så som "balsagetingen", färdiga foamcylindrar i svart och gult m.fl. Mitt favoritmönster är dock den som "Json" levererar. Man får dock laborera lite med mängden foam för att få ordentlig flytförmåga.Bindbeskrivning av "Json Sweden"
Material köpt hos MISTPOOL, Finland. 


#5. Harkrank ("Detached Body")

Harkranken. En vanlig syn runt sjöarna framåt höstkanten. Detta mönstret är en så kallad "detached body". Man binder, likt många dagsländemönster, kroppen löst på en nål och sedan binder den på kroken tillsammans med övrigt material. Ett väldigt enkelt mönster och jag ser fram emot att använda den under den kommande hösten.Bindbeskrivning av "Davie McPhail"
Material köpt hos MISTPOOL, Finland.


#6. "Björkmasken"

Om det skulle finnas ett set med flugor för svenska vatten, så hade "Björkmasken" legat i den, bredvid "E-12'an" och "Superpuppan". En lämplig fluga att placera under överhängande träd under sommartid.Bindbeskrivning av N/A
Material köpt hos MISTPOOL, Finland.


#7. "Pink Pookie Gräshoppa"

Gräshoppor är en garanterad förekomst under sommaren och givetvis bör vi ha minst ett mönster för dessa munsbitar. Det finns variationer av Chernobylmyran men jag valde ett annat mönster för detta ändamålet. "Pink Pookie Gräshoppa" är ett enkelt mönster som jag håller tummarna för i framtiden.Bindbeskrivning av "In the Riffle"
Material köpt hos MISTPOOL, Finland.


#8. Flickslända

En gång har jag sett Öringar aktivt jaga flicksländor i mitten på en sjö, dit mina bästa och längsta kast inte nådde. Givetvis hade jag inga mönster för att imitera dessa akrobatiska flygare. Mönstret hittade jag på Youtube och gjorde några egna justeringar. Bindbeskrivning av "Jerome Coviello"
Material köpt hos MISTPOOL, Finland.


#9. "Stimulator"

"Stimulator" är en fluga som jag tror majoriteten av flugbindare känner till på ett eller annat sätt. Jag har själv aldrig tidigare bundit eller fiskat med mönstret, men dess effektivitet är vida känt, och det räcker för mig för att addera detta välkända mönster i temat och flugasken. Bindbeskrivning av "In the Riffle"
Material köpt hos MISTPOOL, Finland.


#10. Flicksländenymf

Denna månadens tema med landinsekter avslutas med en vatteninsekt? Eftersom jag tog med flicksländan så kändes det fel att inte inkludera nymfstadiet för denna. Mönstret har jag tagit från "Nordic Anglers" arkiv och justerat efter egen smak med bland annat UV-lim.Bindbeskrivning av "Nordic Anglers"
Material köpt hos MISTPOOL, Finland.

Tight Lines!                                                                      


[In English]

New month and new theme. With the summer warmth comes all the creepy crawlies like wasps, ants and beetles so a theme around these insects can fit quite nicely. You can follow the tying on my Instagram account.


"The land insects"

Wasps beetles and ants are a few in the long line of possible food items that during summer and autumn fall into water and end up on the trouts menu. I have chosen 10 new and old fly patterns that will have a permanent place in my fly box.


#1. "Chernobyl Ant"

A slightly different fly among the imitation patterns but yet so effective. Well worth its place in the fly box .Pattern tied by "McFly Angler"
Materials from MISTPOOL, Finland. 


#2. Beetle

The second pattern for August is the beetle. In this case the foam beetle. There are numerous patterns for beetles with or without foam however most look very much alike. I personally like the foam as it lets the fly hang low in the surface film. A fly worthy of a place in the fly box during the high summer. Pattern tied by "Ryan Keyes"
Materials from MISTPOOL, Finland. 


#3. Flying Ant

Next we have the flying ant. As summer heats up in the beginning of August and the weather is just right, thousands and thousands of ants take to the skies. Usually this happens as evening temperatures and wind decreases. Large flocks of circling birds is often a giveaway that ants have started to swarm. With water nearby it is inevitable that some of them land on the water and if one is lucky enough to be at the spot at that time, it is a good thing to have a pattern to suite.  Pattern tied by "Davie McPhail"
Materials from MISTPOOL, Finland. 


#4. Wasp

Here in Sweden, wasps are synonymous with Autumn season trout fishing. The wasp, whatever the pattern, has probably the same status as the "Superpupa" among Swedish fly boxes. There are a number of different patterns like the "balsawasp", or black and yellow foam cylinders, however my favorite patter is by Json of Sweden. Check the link below for the SBS.Pattern tied by "Json Sweden"
Materials from MISTPOOL, Finland. 


#5. Daddy Long Legs ("Detached Body")

The crane fly, or "The Daddy Long Legs" which it is also often called. It is a common sight when summer turns inte autumn and like the wasps some inevitably crash inte the water. It isn't a patter I have fish with that much however I am looking forward to this autumns fishing adventures. This pattern is ties as a "Detached Body", where the foam body is tied on a needle, and afterwards tied on the hook together with the rest of the materials. 
Pattern tied by "Davie McPhail"
Materials from MISTPOOL, Finland.


#6. "Inchworm"

If there was a set of flies that had "Sweden" written on them, then the "Björkmasken" or "Inchworm" would most definitely be one of them, along side the "E-12" ans the "Super pupa". A suitable fly to place under overhanging trees during summer.Pattern tied by N/A
Materials from MISTPOOL, Finland.


#7. "Pink Pookie Hopper"

Grasshoppers are a guarantied presence during the warm summer months and of course we need at least one pattern for these morsels. There are variations of the Chernobyl Ant however I chose another patterns for this occasion. "The Pink Pookie Hopper" is an easy tie for which I have high hopes for in the future.Pattern tied by "In the Riffle"
Materials from MISTPOOL, Finland.


#8. Damsel fly

Only once have I witnessed trout actively chasing and hunting Damsel flies, in the middle of a lake, where my best and longest casts could not reach. Of course I did not have any patterns to imitate these acrobatic flyers. The pattern is one that I found on YouTube that I have adjusted to my own liking.  Pattern tied by "Jerome Coviello"
Materials from MISTPOOL, Finland.


#9. "Stimulator"

"Stimulator" is a fly that I think the majority of tiers are familiar with in one way or another. I my self have never tied of fished this pattern before, but its effectiveness precedes it and that is good enough for me to add it in this theme and in my fly box. Pattern tied by "In the Riffle"
Materials from MISTPOOL, Finland.


#10. Damsel nymph

This months Feature Fly theme ends with an insect not found on land but one found in water. Since I featured the Damsel fly I felt that couldn't leave out the nymph stage of the insect. I took the pattern from Daniel at "Nordic Anglers" archive and adjusted it after my own taste with UV resin among other things. Pattern tied by "Nordic Anglers"
Materials by MISTPOOL, Finland.


Tight Lines!

måndag 29 juni 2020

Feature Fly of the Month: July - Caddisflies!


[For English, see below]

Det var dags, förr eller senare. Så många flugor som bundit under årens gång men som aldrig använts antingen för att jag inte trodde på dem, rostiga, sönder eller för annan anledning bara legat och samlat damm i asken. Det fick helt enkelt bli en ordentlig städning i askarna och när det var klart såg det väldigt tomt och beklämmande ut. Jag får helt enkelt fylla på dem igen!

Jag surfade rundor på nätet en tid och letade upp ett antal mönster som jag trodde på, var hyfsat enkla att binda i storlekar och av material som är enkla att få tag på. Resultatet blev en lång lista med mönster som delades in i några olika teman.

För nöjets skull bestämde jag mig för att binda upp ett antal mönster ur ett tema, varje månad med start i Juli fram till årsskiftet. Ni kan följa bindandet på mitt Instagramkonto.


"Nattsländorna"

Första temat blir "Nattsländorna". Jag har valt ut 3 mönster för larver, 2 puppor, 2 kläckare samt 3 sländor.


#1. Czechnymf

En välkänd fluga som räddat  dagen mer än en gång. Jag har främst använt den i Put and Take sjöar i Skånes mitt som har partier med strömmande vatten, där den visat sig vara väldigt effektiv. 


Bindbeskrivning av Davie McPhail samt Oliver Edwards
Material köpt hos MISTPOOL, Finland. 

#2. Rhyacophila Nattsländelarv

Ett nytt mönster som jag inte bundit tidigare. Den imiterar de mer "köttiga" larverna ur nättsländefamlijen. Både Davie McPhail och Oliver Edwards binder sina egna varianter på detta mönster.


Bindbeskrivning av Davie McPhail samt Oliver Edwards
Material köpt hos MISTPOOL, Finland. 

#3. Husbyggande Nattsländelarv

Ett ganska festligt och enkelt mönster som jag hittade på YT (YouTube). Dock får man vara försiktig så att man inte sätter hela flugan i brand. 


Bindbeskrivning av "Hammer Creek Fly Fishing"
Material köpt hos MISTPOOL, Finland. 

#4. McPhail Nattsländepuppa

Davie McPhail har ett flertal intressanta mönster som är väldigt enkla att binda. En av mina egna favoriter är just "McPhail Caddis pupa". Den ser riktigt giftig ut och segmenteringen är som grädde på moset.


Bindbeskrivning av Davie McPhail
Material köpt hos MISTPOOL, Finland.

#5. "Superpuppa"

"Superpuppan"! En klassiker i mångas flugask. Givetvis kan man inte ha ett tema om Nattsländemönster och inte ha med denna välkända fluga. Bundna på Ahrex FW560 stl. 12-14.


Bindbeskrivning av Davie McPhail
Material köpt hos MISTPOOL, Finland.

#6. "Klinkhamer (Special)"

Ännu en klassiker , som likt superpuppan är ett måste i arsenalen. Partridge Hooks har speciella krokar just för detta eminenta, lättbundna och giftiga mönster.Bindbeskrivning av Davie McPhail
Material köpt hos MISTPOOL, Finland.

#7. "Cinnamon & Brown Emerger"

Ett intressant mönster av David McPhail som kan både likna en kläckande nattslända men även vuxen äggläggande nattslända. Ett enkelt mönster att binda så ser giftig ut.


Bindbeskrivning av Davie McPhail
Material köpt hos MISTPOOL, Finland.

#8. "Elk Hair Caddis"

"Elk Hair Caddis", ännu ett klassiskt mönster i listan över nattsländor. Det finns en rad olika fina bindbeskrivningar för detta mönster.


Bindbeskrivning av Davie McPhail
Material köpt hos MISTPOOL, Finland.

#9. "Europa-12"

"Europa-12'an". Förmodligen bland de mer välkända torrflugorna i Sverige. En klassisk nattsländeimmitation och ett absolut måste i asken. Denna blev något annorlunda då COVID-19 ställde till det med materialinköp och jag fick därmed hitta ett substitut. Bindbeskrivning av "The Feather Bender"
Material köpt hos MISTPOOL, Finland.


Tight Lines!                                                                      


[In English]

It was just a matter of time really. So many flies tied over the years but have never been used because I don't believe in them, or they are broken, tattered or have just been sitting there in the box collecting dust. I clean out was definitely in order and the result were disheartening boxes of emptiness. They need to be filled up again.

I surfed the web for some time, browsing trough numerous of patterns and ended up with a list of patterns that I grouped into a few themes.

For the fun of it I have decided to showcase these patterns on my Instagram with a number of patterns from a theme each month, beginning in July though to the end of the year. You are more than welcome to join me.


"The Caddisflies"

My first theme are the Caddisflies. I have chosen 3 larva patterns, 2 pupae, 2 emergers and 3 adult patterns.


#1. Czech nymph

A well know pattern that has saved the day more than once. I usually fish this pattern in the stocked lakes in the center of "Skåne" (a province in southern Sweden) that have flowing water, in one way or another, where it has proven to be quite effective.


Pattern tied by Davie McPhail and Oliver Edwards
Materials from MISTPOOL, Finland. 

#2. Rhyacophilia Caddis Larva

This is a new patter for me. It imitates the more "meaty" larvas among the Caddisflies. Both Davie McPhail and Oliver Edwards tie their own variation of this larva.


Pattern tied by Davie McPhail and Oliver Edwards
Materials from MISTPOOL, Finland.

#3. Cased Caddis Larva

Quite an interesting tie where fire is involved. Caution needs to be taken as not to turn the fly into a flaming ball och fluff. 


Materials from MISTPOOL, Finland. 

#4. McPhail Caddis Pupae

Davie McPhail has a myriad of interesting patterns that are easy to follow and tie. One of my favorites is this "McPhail Caddis Pupae". It looks very deadly and the visual segmentation makes the fly really pop.


Pattern tied by Davie McPhail
Materials from MISTPOOL, Finland.

#5. "Superpupae"

"Superpuppan"! A classic fly pattern in many fly boxes. You can not have a theme around Caddis patterns and not have the "Superpupae". These are tied on Ahrex FW560 size 12-14.


Pattern tied by Davie McPhail
Materials from MISTPOOL, Finland.

#6. "Klinkhamer (Special)"

Yet another classic fly in the list  over Caddis patterns. Davie McPhail has, as usual, a nice step by step video on his channel. Like the Superpupae, the Klinkhamer is a must in the fly box.Pattern tied by Davie McPhail
Materials from MISTPOOL, Finland.

#7. "Cinnamon & Brown Emerger"

An interesting emerger pattern tied by Davie McPhail. It can work both as an emerger and/or an egglaying adult Caddis.


Pattern tied by Davie McPhail
Materials from MISTPOOL, Finland.

#8. "Elk Hair Caddis"

In a Caddis theme I have to mention the Elk Hair Caddis. Again, tied by  Davie McPhail. Tied on Ahrex FW502 size 10 and 12.


Pattern tied by Davie McPhail
Materials from MISTPOOL, Finland.

#9. "Europa-12"

"Europa-12". Possibly the most famous Caddis dry fly pattern i Sweden. A real must have in your fly box if you are going up in the north of Sweden.Pattern tied by "The Feather Bender"
Material from MISTPOOL, Finland.Tight Lines!

onsdag 13 maj 2020

Projekt "IKEA linkorg"! / Project "IKEA line basket"!
[For English, see below]


Ja, det var definitivt inte igår och det har inte hänt så mycket sedan Röena, Juni 2019. Inte i fiskeväg i alla fall. Däremot blev det förlovning via tatuering i Oktober, en sjujäkla influensa i Januari och giftermål i Februari.

Hur som haver, så har jag haft detta linkorgsprojekt liggandes i källaren väldigt länge. Den är i grunden en IKEA barnpall som jag sett många anpassat till just en linkorg.


Möjlig linkorg kanske?

I mitt första försök så limmade jag kabel-strips i botten men dessa höll definitivt inte måttet och lossnade halvvägs genom första fiskepasset och sedan dess har projektet legat och samlat damm i källaren.
Nu har jag tagit tag i det igen och denna gång vände mig till CAD programmet och 3D skrivaren för att slutligen göra något ordentligt.


Design och brainstorming

Från CAD till 3D-utskriftM3 mutter och försänkt skruv

En enkel men smart design är att göra mutterlåsning en del av designen. Muttern passar enbart på ett sätt och kan inte vridas. Därmed behöver jag enbart spänna skruven.
6 klara, 2 kvar
En droppe superlim for extra fäste8 stycken stavar blev det i slutändan. Vidare modifikationer kan bli att skära bort lite material för att göra korgen något lättare.

Klar för andra premiärturen!


                                                                      


[In English]


Yes, it has been a while since I last wrote anything here. There hasn't happened to much since Röena in last June, not in the fishing department anyway. 

What did happen however was an engagement by tattoo in October, one insane episode of the flue in January and our marriage in February. 

Anyhow. I have had this line basket project laying around collecting dust for some time. It is an IKEA childs stool that I have seen several people modify into a line basket and I thought I would give a try also.


Possible line basket perhaps?

In my first attempt I glued large cable ties but these fell off half way though the first fishing trip, and the project has been on ice ever since. Now I decided to have another go and this time I enlisted the CAD software and 3D-printer to get the job done properly. 

Design and brainstorming

From CAD to 3D-printM3 nut and counter sunk screw

One easy and smart trick is to incorporate nut locking into the design. The M3 nut only fits one way and can't be turned in its seat. That way I only need to tighten the screw.
6 down, 2 to go
A drop of superglue for extra strength8 pegs were printed in the end. Other modifications could be cutting away some plastic material for weight reduction.

Ready for its second try!

Tight Lines!